Mac技巧之用 AI 指导你英文写作,帮你润色文案:DeepL Write

分类:Mac
2023-2-8 17:10

评论(0)
阅读(1041)

Tags:
我一直用 DeepL 做翻译工具,直接干掉了 Google、百度等传统翻译服务。现在它推出了 AI 写作助手,也非常好用。

Mac技巧之用 AI 指导你英文写作,帮你润色文案:DeepL Write

在左边的文本框输入或粘贴你的原始文本,DeepL Write 就在右边的文本框显示 AI 润色好的文本,并通过下划线和绿色字体来突出显示修改后的单词。和 DeepL 翻译一样,鼠标选中一个单次,还能显示其它可供替换的选项。第一次使用时有特直观的演示,你一看就懂。

网址 https://www.deepl.com/write

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我