Mac技巧之苹果电脑上的翻译软件:DeepL

分类:Mac
2020-7-7 00:23

评论(0)
阅读(4392)

Tags: , ,
前段时间 DeepL 这个翻译平台火了一把,很多测试结果显示它比 Google、微软等巨头的翻译软件的效果还好。现在,DeepL 推出了 Mac 和 Windows 客户端。选中文字后连按两次 Command C(对,就是「复制」的快捷键),就能调出 DeepL 翻译选中的文字。界面和操作都是我的菜,翻译质量也不错。

Mac技巧之苹果电脑上的翻译软件:DeepL

DeepL 客户端下载 https://www.deepl.com/zh/app/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我