Apple新闻之腾讯发布 QQ for Mac 2.0.3

分类:苹果新闻
2012-5-17 16:42

评论(0)
阅读(3869)

Tags:

    腾讯今天发布了 QQ for Mac 2.0.3。几项小更新:增强了截图、搜索、聊天记录功能。表情翻页和聊天窗口合并也更方便了。另外,QQ for Mac 2.0.3 优化了局域网内传文件速度;解决了传文件面板显示异常的问题并修复了程序底层隐患。

    详情看腾讯官网 QQ for Mac 页面吧:http://im.qq.com/macqq/#download 下载也在那里(一直觉得那个滑动下载挺文艺的)。

腾讯 QQ for Mac 2.0.3 更新内容


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我