Mac技巧之提取保存苹果 iWork Pages、Numbers、Keynote 文档里的图片附件的方法

分类:Mac
2013-8-13 16:27

评论(0)
阅读(25444)

Tags: , , ,
如果你想把苹果 iWork Pages、Numbers、Keynote 文档里的图片附件提取出来,点击顶部工具栏的「检查器」按钮,在弹出的小窗口里选择「版式」(就是那个尺子形状的)频道。然后点击 iWork 文档里你要提取保存的图片,那个检查器小窗口里就会显示这个图片的信息。把其中的那个缩略图拖到 Finder 里,下图所示,就能提取保存这张图片附件了。

提取保存苹果 iWork Pages、Numbers、Keynote 文档里的图片附件

译自 Mac OS X Hints

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我