Mac技巧之无损放大图片 不模糊没锯齿:Bigjpg

分类:Mac
2018-10-16 00:03

评论(0)
阅读(3055)

Tags: ,
别被名字骗到,除了 jpg 其它格式的图片也支持,比如我下面的截图就是用 png 图片测试的。普通方式放大图片,会变得模糊不清。Bigjpg 能将噪点和锯齿的部分进行补充,实现图片的无损放大。上传图片后选择图片类型、放大倍数和降噪程度,然后等它的服务器处理后下载下来就行了。

无损放大图片 不模糊没锯齿:Bigjpg

网站地址 http://bigjpg.com/


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我