Mac技巧之让苹果 Safari 浏览器一直用阅读器模式打开网页

分类:Mac
2018-5-8 01:36

评论(0)
阅读(7458)

Tags:
这可能是我最喜欢苹果 Safari 浏览器的一个点:不用安装扩展,点击地址栏左侧的按钮,就能一键切到阅读器模式。网页的杂项被滤掉,正文部分放大显示,看起来干净又舒服。

如果你想一直用阅读器模式看网页,懒得每次都再点一下了,可以点击菜单栏的「Safari」-「偏好设置」-「网站」-「阅读器」,把想开阅读器的网站加进去。或者再暴力一些,把右下角的选项打开,访问所有网站都用阅读器了。这时再点一下地址栏旁边的阅读器按钮,则是退出阅读器,浏览普通模式的网页。

Mac技巧之让苹果 Safari 浏览器一直用阅读器模式打开网页


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我