Apple新闻之苹果发布 Mac OS X 10.8.5 系统更新

分类:苹果新闻
2013-9-13 08:30

评论(1)
阅读(4483)

Tags:
苹果今天发布了 Mac OS X 10.8.5 系统更新,增强稳定性、兼容性和安全性。打开 Mac App Store 为苹果电脑更新系统吧。更新内容包括:

  • 修正了可能阻止 邮件.app 显示邮件的问题
  • 提高了 AFP 文件通过 802.11 ac Wi-Fi 传输的性能
  • 解决了可能阻止屏幕保护程序自动启动的问题
  • 提高了 Xsan 可靠性

Elaine
2013-9-15 13:53
今早更新之后鼠标键盘都找不到啦!我的电脑是有密码的,使用苹果鼠标键盘,现在干脆进不去了!是不是还得去买个连线的鼠键去呀?咋么办捏?
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我