Apple新闻之苹果 iWork for iCloud 云办公平台开始向所有用户开放,试试在浏览器里做文档吧

分类:苹果新闻
2013-8-23 23:09

评论(0)
阅读(4428)

Tags: ,
苹果 iWork for iCloud 云办公平台,此前已经对开发者和苹果内部员工开放。今天,所有用户都可以在 iCloud.com 使用网页版 iWork 了。支持 Safari、Chrome、IE 浏览器,至于平台 - PC、Mac、iPad 等等只要能上网都行。试试在网页里做文档、表格和幻灯片吧。

 iWork for iCloud

上大学时,用了 Gmail、Google Docs、Picasa 以后我就想:总有一天,我们不用在电脑上装什么软件,也不用在本地硬盘储存什么文件。随便一台能上网的设备,打开浏览器,输入账号密码就行了。

会实现的。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我