Apple新闻之苹果官网在线商店的搜索结果显示效果小改版,提高触摸屏和小屏幕设备访问体验

苹果官网在线商店在周五做了些小改版,用户搜索产品时,搜索结果从以前的逐行列表变成了宫格型图标。看着更清爽直观,也更方便触摸屏设备点击。在手机等小屏幕设备上改善效果尤其明显(以前每次都要放大才能看清和点击)。此外,顶部的产品导航栏也做了改进,方便触摸屏用户点击和滚动。

苹果官网在线商店搜索结果改版


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我