Apple新闻之苹果开始采集香港的地图街景了

分类:苹果新闻
2021-5-11 11:18

评论(0)
阅读(2003)

Tags: ,
苹果官网宣布他们的街景车开始为苹果地图在香港采集街景图像,采集范围涉及港岛、九龙、新界和港珠澳大桥,图像采集工作会持续到 7 月份。然后大家就可以在苹果地图上「神游」香港了。

苹果开始采集香港的地图街景

关于隐私保护,苹果会对拍摄到的车牌、人脸做模糊处理。如果你特别不想被拍到,或者想做些行为艺术被拍到苹果地图里,可以在官网这个页面底部点击上图所示链接查看苹果地图街景采集车去具体每条街道的时间。然后,到那天就等着一辆顶着摄像挂仓的汽车开过吧。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我