Mac技巧之让第三方鼠标也实现苹果电脑触控板各种手势操作:Mac Mouse Fix

分类:Mac
2022-12-2 13:54

评论(0)
阅读(1559)

Tags:
MacBook Pro 自带的触控板用久了,用罗技等外置鼠标时最不爽的有 3 点:手指总是下意识往键盘下面滑、触控板上的很多手势在第三方鼠标上用不出来、鼠标滚轮的页面滚动速度不如苹果自己触控板调的顺滑。

后来发现了 Mac Mouse Fix 这款软件,能解决后两个问题。以前在 Mac 自带触控板上最常用的桌面切换和 Mission Control 窗口调度手势回来了,页面滚动也更顺滑了。

Mac Mouse Fix 官网下载 https://mousefix.org/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我