Mac技巧之又一个把网页变成苹果电脑「原生」软件的服务:Flotato

分类:Mac
2019-6-10 00:44

评论(0)
阅读(4183)

Tags: ,
以前介绍过好几个把网页变成苹果电脑 macOS「原生软件」的服务了,今天再加一个:Flotato。和在浏览器里使用网页服务相比,用 Flotato 转换成「原生软件」不仅让你少开 tab(我现在 Chrome 已经开了 20 来个页面了),而且控制窗口位置和尺寸、看角标、快捷键切换应用等体验也更好,还更节省资源。

Flotato 里已经自带了常用网页应用的添加入口,点一下就行。如果你想添加列表外的网页也不难。看段官方演示吧:

Flotato 官网下载 https://flotato.com/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我