Mac技巧之一键抠图/移除照片背景:Remove.bg

分类:Mac
2019-11-30 21:49

评论(0)
阅读(2875)

Tags:
这是个一键抠图网站,帮你移除照片背景。被一堆大佬网站推荐过,用起来效果很好,操作也是傻瓜级别的。地址 https://www.remove.bg/

Mac技巧之一键抠图/移除照片背景:Remove.bg

题外话,我越来越发现,对于很多需求来说,网页应用已经足够好。未来我们可能在浏览器里就能做所有事情了。实际上我现在就差不多是这么做的。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我