Mac技巧之为苹果电脑上各个软件分别设置音量:BackgroundMusic

分类:Mac
2019-8-4 23:16

评论(0)
阅读(5264)

Tags: ,
苹果电脑 macOS 系统上,我希望看电影和听音乐时声音大一些,微信、Slack 之类的软件提示音小一些。三年前曾经推荐过 Volume Mixer,但那是收费软件。今天发现一个开源免费的替代品:BackgroundMusic

为苹果电脑 macOS 系统各个软件分别设置音量:BackgroundMusic

看图就懂不用多说。只是注意第一次启动这个软件时要右击打开。下载地址 https://github.com/kyleneideck/BackgroundMusic#download

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我