Mac技巧之苹果电脑上截出带鼠标指针的截屏

分类:Mac
2016-10-25 00:09

评论(0)
阅读(6285)

Tags: ,
Mac 截屏的时候,默认会过滤掉鼠标指针。如果你有特殊需求必须让指针出现在截图里,可以点击 Finder — 应用程序 — 实用工具 — 抓图。在偏好设置里选好指针类型,再从菜单里选择捕捉屏幕就行了。

Mac技巧之苹果电脑上截出带鼠标指针的截屏


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我