Mac技巧之苹果电脑 macOS 上简单轻便的倒计时软件:Timer

分类:Mac
2021-12-20 13:58

评论(0)
阅读(28516)

Tags:
为了上班时也能及时收/偷蚂蚁森林能量,我经常要在 Mac 上设置倒计时提醒。倒计时软件一大堆,但因为我的需求很简单,所以我想要的就是个简单、轻便的工具,而且不想用那种「在 Mac 屏幕顶部菜单栏有个图标,点开设置倒计时」的软件 …… 我的菜单栏里图标够多了。

最后,我选择的是这个叫 Timer 的开源软件。非常简单,启动后拖动指针设置倒计时时间 → 松开鼠标就自动开始倒计时 → 软件窗口和 Dock 图标都显示倒计时时间  →  到点后 Dock 图标跳动 + 发出提示音

Timer 下载地址 https://github.com/michaelvillar/timer-app/releases

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我