Mac技巧之苹果电脑卡死转彩虹圈时一键消除卡顿恢复流畅:SCIMKiller

分类:Mac
2023-9-5 19:16

评论(0)
阅读(3029)

Tags:
如果你在 Mac 上使用的是 macOS 系统自带的中文输入法,很可能遇到这个问题:Mac 经常莫名其妙就变得特别卡顿,鼠标附件转彩虹圈。这 bug 其实出现很久了,网上也有很多抱怨帖子,苹果不知道什么时候会修复(不过,以苹果现在这德行 ……)。

如果你不想换输入法,可以试试这个小工具,下次再卡顿时一键杀掉罪魁祸首进程 SCIM / SCIM_Extension,瞬间恢复流畅。下载地址 https://github.com/xiao99xiao/SCIMKiller

最后再骂一遍,苹果现在这软件质量,真 TM 屎一样

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我