Mac技巧之两款在苹果电脑上浏览 .svs 格式文件的软件:QuPath 和 Cytomine

分类:Mac
2023-12-12 10:40

评论(0)
阅读(1312)

Tags: , ,
在 RSS 阅读器看到一篇文章《如何在 macOS 上浏览 .svs 格式文件》,介绍了两个冷门软件:QuPath 和 Cytomine,用于在 Mac 上浏览一种冷门格式的文件:.svs

简单说,医学设备可以生成几十亿像素的超高清图片,以便医生能放大任意区域也能看清内容。这种图片不是按传统的 jpg、png 格式保存的。所以需要专有的软件来浏览。

感兴趣的话直接去看原文吧:https://anotherdayu.com/2023/5338/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我