Mac技巧之苹果电脑上对图片和视频压缩体积、调整尺寸的软件:Optimage

分类:Mac
2019-10-31 22:42

评论(0)
阅读(3221)

Tags: ,
Optimage 这款苹果电脑 macOS 软件还挺全能的,支持体积压缩也支持尺寸调整甚至支持格式转换,支持图片也支持视频,支持无损压缩也支持压缩幅度更大的有损压缩,支持批量处理。界面也还不错。

Mac技巧之苹果电脑上压缩图片和视频体积、尺寸的软件:Optimage

Optimage 官网下载 https://getoptimage.com/,每天可以免费处理 24 张照片,足够普通人用了。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我