Mac技巧之 Chrome 浏览器扩展推荐:Infinity新标签页

分类:Mac
2017-5-5 16:57

评论(0)
阅读(3925)

Tags: ,
我用「Infinity新标签页」这个扩展的原因主要有两个:打开新标签页时随机换背景,因为我的 Mac 任何时候都是铺着窗口,看不到壁纸的
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我