iPhone 新增了 失窃设备保护 功能

分类:iOS
2024-1-23 12:04

评论(0)
阅读(1570)

Tags:
苹果今天发布了 iOS 17.3 系统更新,为 iPhone 新增了一个叫做「失窃设备保护」的新功能。我看了一下,大意是如果 iPhone 发现当前位于一个陌生位置,则做查看敏感信息、修改密码、转账、删除数据等等操作时,会额外要求刷脸验证,而且会引入一些延迟。

这选项的路径是:设置 → 面容 ID 与密码。

苹果中国官网对 失窃设备保护 功能的详细介绍 https://support.apple.com/zh-cn/HT212510

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我