Apple新闻之QQ for Mac 1.0 beta 1发布

分类:苹果新闻
2009-1-20 00:57

评论(0)
阅读(5663)

Tags: , ,
距离上一次QQ for Mac 1.0 Preview 3 Build 394更新2个月后,腾讯发布了QQ for Mac 1.0 beta 1。最大的改进也许是名字:从“Preview”改成“beta”了,其它都是些小改进,视频、语音功能看来还要继续需等待。
腾讯QQ for Mac下载地址:http://im.qq.com/qq/mac/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我