Apple新闻之苹果发布 “适用于 OS X 的 Java 2013-002 1.0” 更新

分类:苹果新闻
2013-3-5 09:25

评论(0)
阅读(3651)

Tags: ,
苹果今天向 Mac 用户发布了 “适用于 OS X 的 Java 2013-002 1.0” 更新,将 Java SE6 更新到 1.6.0_43,增强安全性、可靠性和兼容性。打开 Mac App Store,切到顶部的 “更新” 栏目下就能自己看到。

Apple新闻之苹果发布 “适用于 OS X 的 Java 2013-002 1.0” 更新


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我