Mac技巧之在苹果 iWork Numbers 表格里插入复选框(打钩的方框)的方法

分类:Mac
2015-3-3 10:00

评论(1)
阅读(48951)

Tags: , , ,
以前用苹果 iWork Numbers 时一直不知道怎么在表格里插入复选框(就是打对勾的那种方框),只能从「核对清单」模板里新建一个表格,然后去复制那里面的复选框粘贴过来。现在发现直接插入的方法了:

选择要插入复选框的单元格,点击顶部菜单栏的「格式」按钮,切到「单元格」一栏,在下面的「数据格式」菜单里选择「复选框」就行了。

Mac技巧之在苹果 iWork Numbers 表格里插入复选框的方法

问题是:为什么这功能不在「插入」菜单里,而在「格式」里?

xucd
2015-3-3 13:33
复选框当然是一种格式,而不是常规理解的插入。
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我