Mac技巧之苹果电脑自带的电子邮件客户端 Mail.app 里一键回到列表顶部的方法

分类:Mac
2014-3-10 21:32

评论(0)
阅读(4913)

Tags: ,
苹果电脑 Mac OS X 系统自带的电子邮件客户端 Mail.app 里,点击下图所示的区域,就能一键回到列表顶部了。收件箱、发件箱等地方均适用。和 iOS 里点击状态栏回到顶部有点像。

Mac技巧之苹果电脑自带的电子邮件客户端 Mail.app 里一键回到列表顶部

或者,你习惯用快捷键的话:command+option+↑ 或者 fn + ← 也能直接回到顶部。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我