Mac技巧之检测你外语文章的语法和单词拼写错误并给出得分:微软爱写作

分类:Mac
2020-2-18 00:50

评论(207)
阅读(14301)

Tags: ,
微软爱写作 …… 免费,无广告,看名字就知道是谁开发的了。这里不仅可以在软件里写作,还可以上传图片自动 OCR 识别里面的文字。微软会自动分析出你的语法和单词拼写错误,还能给出内容、文章结构等方面的评分和一些修改建议。

平时要写外语邮件或者文档时可以用它检查一遍,托福/雅思等备考的时候也可以用它练习。

微软爱写作地址 https://app.mtutor.engkoo.com/englishwriting/

guest
2020-3-11 12:38
感谢!
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:18
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
1
1'" Email Homepage
2020-12-25 02:21
"+response.write(9326491*9379648)+"
分页: 1/21 第一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我