Mac技巧之把豆瓣私信替换回豆邮的 Chrome 和 Safari 浏览器扩展

分类:Mac
2015-5-18 22:17

评论(0)
阅读(4417)

Tags: , ,
豆瓣不知道为什么把豆邮换成了私信,导致今天网上哀鸿遍野。在 GitHub 发现了一个把豆瓣私信替换回豆邮的浏览器扩展项目:doumail-back,Chrome 和 Safari 版的扩展都有。踏实了吧。

把豆瓣私信替换回豆邮的 Chrome 和 Safari 浏览器扩展

doumail-back 浏览器扩展的下载地址 https://github.com/iplus26/doumail-back

更新:豆瓣官方顶不住压力,改回「豆邮」了。真是无语 ……


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我