Mac技巧之用键盘方向键调整苹果电脑日历事件的时间

分类:Mac
2013-12-16 01:44

评论(0)
阅读(11469)

Tags: , , ,
苹果电脑 Mac OS X 系统自带的日历里,如果你不想靠传统的鼠标拖拽事件模块的方法来改变时间,而是用键盘的话:选中日历事件,按住 control 和 option 键,再按方向键就行了。上下键是在当天内调整具体时间,左右键调整事件日期。录了段演示视频:

另外,可以按住 command 键选择多个日历事件,一起调整。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我