Mac 技巧之让苹果电脑的触发角在按住一个键时才激活

分类:Mac
2017-2-18 10:46

评论(2)
阅读(5116)

Tags: ,
触发角算是苹果电脑 macOS 系统上一个很实用高效的功能,设置屏幕的四个角落在鼠标经过时分别启动你常用的四个功能。但是经常发生鼠标无意滑过结果激活了触发角的尴尬事件对吧。

看了这条 tweet 才发现,我们设置触发角时可以让它在按住 control 或 option 或 command 键时鼠标滑过才激活。再也不用担心误触了。我录了段视频:


鼎折覆餗
2017-2-25 20:25
太牛了 这都能发现
道道道
2020-1-9 16:07
一释放键盘按键屏保就被取消了...
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我