Apple新闻之苹果宣布了「适用于黑屏问题的 Apple Watch Series 6 服务计划」

分类:苹果新闻
2022-5-17 00:09

评论(0)
阅读(1635)

Tags:
2021 年 4 月至 2021 年 9 月之间生产的部分 40 毫米款第六代 Apple Watch 有永久黑屏隐患,苹果官网上个月宣布了对应的免费维修计划。有效期限为自设备首次零售销售之日起两年。

你可以到苹果官网的这个页面 https://support.apple.com/zh-cn/apple-watch-series6-service-program-for-blank-screen-issue 查询一下自己手表的序列号是否在受影响设备的范围内。如果中招了,页面下方有提供免费维修的服务商列表。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我