Apple新闻之苹果推出 USB 电源适配器回收计划,可以拿山寨充电器换一个特价的原厂电源

分类:苹果新闻
2013-8-6 09:22

评论(1)
阅读(6056)

Tags: ,
前一阵子出了空姐用非原厂 iPhone 电源然后接电话被电死的事(说实话,你被山寨货电死了这关苹果什么事?)。然后今天苹果推出了「USB 电源适配器回收计划」:10 月 18 日以前,消费者可以拿着你的 iPhone、iPad,以及你买的非原厂充电器,换一个特价(68 元人民币)的苹果原厂电源。

活动详情看苹果中国官网吧 http://www.apple.com.cn/support/usbadapter-takeback/

Viva
2013-8-23 13:03
额,貌似还是要收¥68的吧?
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我