Apple新闻之苹果公布了 2023 年热门播客,还有苹果音乐和图书年度回顾

分类:苹果新闻
2023-11-30 00:22

评论(0)
阅读(1076)

Tags: , ,
又到年底了,各个 App 又要开始弹年度总结了。

苹果已经开始给每位用户推送今年听音乐和阅读的历史数据总结。

另外,苹果还在官网公布了今年的热门播客,新闻稿 https://www.apple.com.cn/newsroom/2023/11/apple-shares-the-most-popular-podcasts-of-2023/


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我