Mac技巧之苹果 Safari 浏览器看视频网站时启动画中画模式的方法

分类:Mac
2020-2-10 00:31

评论(1)
阅读(4348)

Tags:
用苹果 Safari 浏览器看在线视频时,鼠标右击地址栏右侧的音量按钮,就能看到画中画模式的选项。

选择画中画模式后,网页视频会悬浮在屏幕右下角播放,可以调整位置和尺寸,和用视频播放器看电脑本地视频的体验差不多,而且可以边看视频边切到其它网页干别的事情。

Mac技巧之苹果 Safari 浏览器看视频网站时启动画中画模式

题外话,如果你用的是 Chrome 浏览器,可以试试以前介绍的这个扩展实现类似功能。

anon
2020-3-7 22:56
感谢,差点去买了商城里的那个6块的浏览器插件
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我