Mac技巧之苹果电脑打不开 PC 发来的 txt 文件的解决方法

分类:Mac
2015-5-10 23:23

评论(0)
阅读(9528)

Tags: , ,
有时候,苹果电脑 Mac OS X 系统上双击 txt 文件(尤其是 PC 传过来的),会弹出「未能打开 …… 编码不适用」的警告。一个纯文本文件,就是干着急打不开。说白了,又是中国特色的 GB <--> UTF-8 文本编码惹的祸。

Mac技巧之苹果电脑打不开 txt 文件的解决方法

解决方法很简单:打开「文本编辑.app」,点击屏幕左上角菜单栏的「文本编辑」>「偏好设置…」>「打开和存储」。选择打开纯文本文件的编码为「中文 GBxxxx」即可。

Mac技巧之苹果电脑打不开 txt 文件的解决方法


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我