Mac技巧之关掉苹果电脑那个晃动鼠标指针变大的功能

分类:Mac
2018-9-9 12:33

评论(0)
阅读(11157)

Tags:
我这 MacBook Pro 笔记本 15 寸的屏幕上很容易找到鼠标指针。而且有时候不想晃大指针,只是碰了一下鼠标,它自己却「肿」起来了。

点击 Mac 屏幕左上角的苹果图标,在下拉菜单里选择「系统偏好设置…」,面板里选择「辅助功能」>「显示器」,把「摇动鼠标指针以定位」那一项取消勾选即可。

Mac技巧之关掉苹果电脑那个晃动鼠标指针变大的功能

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我