Mac技巧之调整苹果电脑 LaunchPad 启动台里的软件图标大小和行数、列数

分类:Mac
2022-7-29 10:45

评论(0)
阅读(1959)

Tags:
苹果电脑 macOS 系统的 LaunchPad 启动台里,软件图标很大,看起来很臃肿,每屏能放的软件图标数量也有限。

看到这篇博客《小技巧:Mac系统调整Launchpad图标大小》,分享的方法很好用。我现在 LaunchPad 变得很清爽,而且一屏放下更多软件图标,找起来也不用来回翻页了。

感兴趣的话直接点击上面的链接看原文吧,直接打开终端(找不到的话点击 Mac 屏幕右上角的放大镜按钮,搜索「终端」)→ 粘贴文中的命令行 → 回车搞定。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我