Mac技巧之给苹果电脑分享菜单里的按钮排序

分类:Mac
2017-6-17 23:15

评论(1)
阅读(3926)

Tags:
在苹果电脑 macOS 上,点击屏幕左上角的苹果标志,在下拉菜单里选择「系统偏好设置…」>「扩展」>「共享菜单」,也能通过上下拖拽分享方式进行排序。

还有个相对简单的方法,在 Safari 浏览器里点击分享按钮,下拉菜单里选择「更多…」,就能进入同样的设置界面。

Mac技巧之给苹果电脑分享菜单里的按钮排序

另外,此前说过苹果 iOS 系统里拖拽就能调整分享面板里的按钮排序,相对简单得多。

nickname
2017-6-18 21:34
博主,ifixit已经发布了ipadpro10.5的拆解了,快快搬运到「测试和拆机」栏目吧
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我