Mac技巧之调整苹果电脑软件窗口移动到不同桌面的灵敏度

分类:Mac
2021-11-20 20:41

评论(0)
阅读(32809)

Tags:
苹果电脑 macOS 系统的多桌面功能让你方便分类整理各个软件窗口,但是把窗口拖到 Mac 屏幕边缘以后要等一两秒种才会切入下一个桌面(苹果为了避免你误触发嘛)。

如果你是个急性子,希望能把窗口拖到 Mac 屏幕边缘就立刻切换到其它桌面,可以看看这个视频教程 https://www.bilibili.com/video/BV1Hx411a7wf

视频来自 益牙,他的 Bilibili 频道还有很多 苹果视频,可以一起看看。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我