Mac技巧之收到重要联系人发来的邮件后,邮件图标在程序坞(Dock)上弹跳提示

分类:Mac
2023-3-17 18:45

评论(0)
阅读(1508)

Tags: ,
如果用苹果电脑 macOS 系统自带的邮件软件,而且收到一些特殊账号(比如:老板、银行、系统告警)发来的邮件时,希望有更强烈的提醒,可以试着这么设置。打开邮件.app,屏幕顶部菜单栏选择「邮件 → 偏好设置 → 规则」按下面截屏所示新建规则就行

收到重要联系人发来的邮件后,邮件图标在程序坞(Dock)上弹跳提示

当然,如果你想配置成发出特殊提示音,就把最后一个选项改一下。我相信正常人一看就懂怎么配置。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我