Mac技巧之按住 option 键激活苹果电脑 LaunchPad 的删除/排序

分类:Mac
2017-2-22 06:57

评论(0)
阅读(3794)

Tags:
苹果电脑 macOS 的软件启动器 LaunchPad 里,如果我们要对软件图标进行排序或者要删除软件,传统做法是像 iOS 里那样鼠标长按一个图标,然后所有图标开始「发抖」,从 Mac App Store 应用商店下载的软件还会在图标角上出现小叉子删除按钮。

其实,按住 option 键也能激活这个效果,松开按键则立刻恢复正常。操作起来比鼠标长按的效率要高一些。简单录了段演示视频:

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我