Mac技巧之让苹果电脑在打字时发出机械键盘的声音:Klack

分类:Mac
2023-7-9 15:42

评论(0)
阅读(13910)

Tags:
几年前推荐过一个 为苹果电脑模拟气泡、打字机、机械键盘打字声音的软件:Tickeys,今天发现了另一个工具:Klack,功能类似,有多重音效可选,还支持苹果空间音频。

Klack 官网下载 https://tryklack.com/

除了好玩,这类软件也有些实际功效。比如,2017、2018 款 MacBook Pro 的「戳钢板」键盘故障率很高,如果你不会盲打,低头盯着键盘打字时,可以通过这个打字音效来判断各个字母是不是真的输入了 …… 被那种键盘虐过的 Mac 用户都懂fear

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我