Mac技巧之右键保存网页上的图片时,可以自己选择要存的图片格式:Save image as Type

分类:Mac
2020-4-29 22:25

评论(0)
阅读(3652)

Tags: , ,
以前只能右键保存网页上的图片之后,再开个软件转换图片格式。安装这个 Chrome 浏览器扩展以后,在网页右击图片时就有要保存的格式选择。

对我来说最大的好处在于:很多网站用 Google WebP 格式的图片,保存到苹果电脑上以后你就会发现,Mac 上看 WebP 格式的图片很不方便。有这个扩展,就能直接存成 JPG 或者 PNG 图片了。

下载地址 https://chrome.google.com/webstore/detail/save-image-as-type/gabfmnliflodkdafenbcpjdlppllnemd


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我