Mac技巧之 Keynote 放幻灯片时调出鼠标指针的方法

分类:Mac
2016-12-27 20:39

评论(0)
阅读(3369)

Tags: ,
用苹果 Keynote 放幻灯片时,鼠标指针是默认隐藏的。

可以按 C 键显示鼠标指针,以便在幻灯片上做些说明和指点。

其实很好记,C 就是 Cursor 的首字母嘛。


收藏/分享

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我