Apple新闻之苹果中国官网的视频已经带字幕了

分类:苹果新闻
2012-8-21 23:34

评论(0)
阅读(4196)

Tags:
苹果官网在各个产品的频道页会放几段介绍视频和广告视频,但大多是英文的。现在苹果在中、日、韩、法、西班牙官网都为视频加上了对应语言的字幕。英语不好的人看着方便多了。

苹果中国官网的视频带字幕了

苹果美国官网也加上了英文字母,但默认是关闭的(母语默认挡一条字母干嘛),点击播放窗口右下角的 “cc” 按钮可打开字幕。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我