Apple新闻之苹果中国启动 2021 年返校季教育优惠:买 Mac/iPad 送耳机

分类:苹果新闻
2021-7-16 10:56

评论(0)
阅读(2815)

Tags: ,
苹果开启了 2021 年度的返校季教育优惠,买指定款的 Mac 或 iPad,可以获赠 AirPods 无线耳机,AppleCare+ 也有八折优惠。

详情直接看苹果中国官网吧 https://www.apple.com.cn/cn-k12/shop/back-to-school


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我