Apple 新闻之全球的 iPhone 都砍掉了对所有人一直开放 AirDrop 的功能

分类:苹果新闻
2022-12-8 12:06

评论(0)
阅读(876)

Tags:
一个月以前,苹果在 iOS 16.1.1 系统里为中国的 iPhone 做了 AirDrop 功能调整:

  • 此前 3 个选项:接受关闭、仅限联系人、所有人
  • 后来 3 个选项:接受关闭、仅限联系人、所有人,10 分钟

国行 iPhone 的 AirDrop 功能做了改动

现在,苹果会在 iOS 16.2 版系统里把这个 AirDrop 调整推广到全球用户

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我