Apple新闻之支付宝安全控件发布 Mac 版

分类:苹果新闻
2013-4-14 00:24

评论(0)
阅读(5140)

Tags: , , ,
支付宝在星期五发布了 Mac 版支付宝安全控件,Safari、Chrome、Firefox 三大苹果电脑上的浏览器都支持。简单说就是有人盗取了你的账号密码,也偷不走钱。因为只有安装了数字证书的苹果电脑才能交易。除了安全,实际操作中也更方便:每次支付宝转账付款时可以省去手机短信验证那一步了。

Mac 版支付宝安全控件下载链接 https://download.alipay.com/sec/cert/alicert.dmg ;安装说明 http://abc.alipay.com/show-how/alicert-mac.htm

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我