MAC使用技巧之MAC也偷懒:苹果电脑上一键点出长文件名的技巧

分类:Mac
2007-12-22 10:04

评论(0)
阅读(5322)

Tags: ,
在Finder的分栏模式下咱们经常会遇到长文件名显示不全的情况,是不是需要拖动那两个小竖条的小标志呢 其实不用进行拖动 直接双击它就行。它会自动适配最长的文件名。有点象excel里面的分栏。图示如下


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我