Apple新闻之苹果Safari浏览器升级到4.0.5版

分类:苹果新闻
2010-3-14 00:55

评论(1)
阅读(4966)

Tags: ,
    苹果Safari浏览器升级到了4.0.5版,新版本主要提高了Top Site性能和插件稳定性,提高访问包含网上表单和可缩放矢量图形的网站的稳定性,修正Safari无法更改某些Links路由器设置的问题,修正了某些 iWork.com用户无法对文稿添加批注的问题。
苹果Safari浏览器升级到4.0.5版


    您可以点击左上方苹果Logo,选择“软件更新…”来升级Safari。
pottiS Homepage
2010-3-14 14:59
safari怎么在顶部显示标签页来浏览网页。每次都新开一个新的网页,很不舒服。
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我